Privacybeleid en Behandelovereenkomst

Onderstaand formulier is een voorbeeld van de behandelovereenkomst die u ter ondertekening in de praktijk of via de mail zult ontvangen.

Behandelovereenkomst inclusief privacybeleid volwassenen

Privacybeleid

Het volgende heb ik gelezen:

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp). De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota/factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota indien mogelijk kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “ Relatietherapie/individuele systeemtherapie”
  • de kosten van het consult.      

 

Behandelovereenkomst

De behandeling betreft de gezondheidskundige verzorging van elke indivuele client en is gericht op instandhouding of herstel van de gezondheid en het welzijn. De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/ zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik van statistische doeleinden.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

De cliënt gaat akkoord met de tarieven voor consulten en interventies, welke zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.

Betalingswijze van de behandelingen is via overboeking na een betaalverzoek.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig ( minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor annulering van consulten gelden er annuleringsvoorwaarden die duidelijk staan beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot P3NL. 

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van relevante informatie, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Door ondertekening van deze Behandelovereenkomst gaat u tevens akkoord met de Algemene voorwaarden ( te vinden op de website) die u hebt gelezen en begrepen.

 

 

Plaats en datum

 

 

………………………………………..

 

 

 

 

 

Handtekening cliënt                                                              Handtekening therapeut

 

 

………………………………………….                                                 …………………………………………

Copyright praktijkragnahell