Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden van Praktijk Ragna Hell vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Ik geloof in samenwerking op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid en in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Bij een klacht of conflict zal vanuit deze waarden gewerkt worden.

1. Behandelovereenkomst

Met alle cliënten wordt een behandelovereenkomst gesloten.

2. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

Ragna Hell rapporteert per sessie over de inhoud en de voortgang van de therapie. Deze rapportage wordt zorgvuldig door haar bewaard en is niet ter inzage voor derden. 

2a. Cliënten kunnen een afdruk van de rapportage over een bepaalde periode vragen en hebben recht op inzage in het dossier, conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

2b. Ragna Hell rapporteert onder geen enkele omstandigheid aan derden, niet gedurende en niet na afloop van de behandeling, ook niet op verzoek van de cliënten zelf.

 2c. Door ondertekening of akkoord van de Algemene voorwaarden geeft u Praktijk Ragna Hell toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. In de behandelovereenkomst wordt verwezen naar het privacyregelement te vinden op de website van Praktijk Ragna Hell en de algemene voorwaarden. Bij ondertekening gaat u akkoord met beiden.

3. Overleg met derden

Om kwaliteit van de behandelingen te waarborgen, neemt Ragna Hell deel aan collegiale intervisie en/of supervisie. Hierbij kunnen delen van behandelingen worden besproken. Collega’s die deelnemen aan de intervisie en/of supervisie zijn evenals Ragna Hell gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve geheimhoudingsplicht.

In geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de cliënt of anderen, kan Ragna Hell overleg hebben met derden. Hiervoor wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd van de cliënt, behalve als de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt of van anderen dermate acuut in het geding lijkt dat de situatie noodzaakt te overleggen zonder deze toestemming vooraf. Praktijk Ragna Hell is geacht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

4. Opnames 

Het kan voorkomen dat cliënten om toestemming wordt gevraagd voor het maken van audiovisuele opnames ten behoeve van intervisie, supervisie of overleg met collega’s. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de therapeut en maakt geen deel uit van het klinisch dossier. Na beëindiging van de behandeling zal het materiaal worden vernietigd. Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

5. Beroepscodes + klachtregeling 

Ragna Hell is gehouden aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Praktijk Ragna Hell is via de NVRG aangesloten bij de klachtregelingen van deze beroepsvereniging, te weten bij P3NL. Een brochure over de klachtenregeling kan desgevraagd verstrekt worden en geeft informatie over de te volgen stappen. Informatie over P3NL is tevens te vinden op de website van de NVRG. Bij onvrede of klachten over de behandeling is de eerste stap wel om dit met Ragna Hell te bespreken en is het strevensamen een oplossing te vinden.

6. Betaling 

Na iedere sessie ontvangt de cliënt een factuur.

Betaling geschiedt via een betaalverzoek o.v.v. het factuurnummer. Betaling binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat. Diverse zorgverzekeraars vergoeden (gedeelten van) consulten. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt volledig bij de cliënt. Het eventueel uitblijven van een vergoeding heeft nimmer een opschortende werking van de betalingsverplichting van de cliënt.

7. Annulering 

Tot 48 uur voor aanvang in werkdagen van het gesprek/consult gelden geen annuleringskosten. Wordt een afspraak geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 50% in rekening gebracht. Wordt een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek geannuleerd dan wordt 100% in rekening gebracht.

Bovenstaande geldt voor werkdagen, het weekend en feestdagen worden niet meegerekend. Reden van afzegging speelt geen rol bij de annuleringsregeling. Dit geldt ook voor online-sessies. De therapeut behoudt zich het recht om bij uitzonderlijke situaties hier incidenteel en bij hoge uitzondering van af te wijken.

8. Wet AVG/GDPR 

Praktijk Ragna Hell handelt conform de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation. (AVG/GDPR). Website en e-mail zijn beveiligd aan de zijde van Praktijk Ragna Hell. Het Privacybeleid staat op de website en is opvraagbaar. 


Algemene voorwaarden – 2020 Praktijk Ragna Hell | Ravellaan 28 | 3533JN| Utrecht | 06–40882388 | KvK Utrecht 80684513 | btw id NL003474565B42 | NVRG 12600 | RABOBANK IBAN: NL28 RABO 0360268609

Copyright praktijkragnahell